Pravidlá VTAHL BULLS 2019/2020

#VTAHL

– aktuálne 7 tímov
– rozhoduje minimálne jeden (dvaja) rozhodca
– povinné dve sady tímových dresov (tmavé a svetlé) vrátane brankárov(ak sa družstvá nedohodnú inak).
– na zápas sú povolený traja hráči s výnimkou a traja celkovo na súpiske
Výnimka traja hráči nad 10 rokov po poslednej registrácii ostatný hráči nad 15 rokov
– po ukončení základnej časti sa hra play off
– každý s každým si zahrá 2 x tj. 14 kôl (pri nepárnom počte tímov tj. 12 zápasov každý)

I. SPOLOČNÉ USTANOVENIA VTAHL

– vedú sa štatistiky hráčov, tabuľky tímov
– prítomný sú dvaja licencovaní rozhodcovia, časomerač, štatista, výkonný zástupca  VTAHL
– domáci majú svetlé dresy a hostia tmavé, pokiaľ sa tímy nedohodnú inak

II. BODOVANIE

– za výhru v riadnom hracom čase                   2 pts
– za prehru po samostatných nájazdoch          1 pts
– za prehru v riadnom hracom čase                 0 pts

Poradie v tabuľke určujú nasledovné ukazovatele v tomto poradí:

– body
– vzájomný zápas
– celkové skóre – rozdiel
– väčší počet strelených gólov
– nižší počet inkasovaných gólov
– väčší počet víťazstiev
– los

III. MIESTO A ČAS KONANIA

Hrá sa na zimnom štadióne v STD Aréne na Duklianskych hrdinov 1164/44a vo Vranove nad Topľou.

IV. ROZPIS ZÁPASOV

– základná časť sa začína 09.11.2019
– každý tím je povinný nastúpiť na ktorýkoľvek z určených časov, v opačnom prípade ho čaká kontumácia 5:0 a doplatok za ľad
– rozpis je tvorený tak, aby každý tím odohral na každom určenom čase rovnaký počet zápasov za celú sezónu
– rozpis je plánovaný dopredu na celú sezónu základnej časti
– nehrá sa na vianočné, novoročné a veľkonočné sviatky
– v prípade prekážky na strane STD Arény sa neodohratý zápas prekladá na koniec základnej časy ako dohrávka

V. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

– členský príspevok musí byť uhradený najneskôr ku dňu, v ktorom má tím hrať prvý zápas celého obdobia, za ktorý uhrádza príspevok. Uhrádza sa na 4 kolá tj.  (za I. až IV. kolo, za V. až VIII. kolo, atď.
– úhradu členského je potrebné uhradiť v hotovosti alebo na transparentný účet: Číslo účtu: , Názov účtu:
– zahŕňa výsledkový servis, vedenie štatistiky, časomieru, jedného (dvoch) rozhodcu, hudbu podľa vlastného výberu na zápas,  registračný profil hráčov, administrácia ligovej stránky na sociálnej sieti a webu, licencie, prenájom domény, hosting, organizáciu a koordináciu ligy, riešenie podnetov a námietok zo strany tímov, kontrolnú činnosť, prítomnosť člena prezídia #VTAHL na zápase, mediálny servis, víťazné trofeje a ocenenia, atď..

– Cena jedného zápasu je 150 EUR
– Do 08.11.2019 sa platí registračný poplatok 5 EUR za hráča na súpiske
Príklad: Ak má družstvo na súpiske 15 hráčo, musí pred prvým kolom mať zaplatený registračný poplatok 75 EUR.

VI. HRACÍ ČAS

– hra začína po uplynutí 3 minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy,
– hrací čas je 3×15 minút hrubého času,
– ak je gólový rozdiel dva góly a menej posledných 3 minút zápasu sa čas stopuje,
– čas sa stopuje aj pri presilovkách,
– prestávka medzi tretinami je 2 minúty bez úpravy ľadovej plochy,
– hrá sa podľa pravidiel SZĽH v znení neskorších zmien, ak tieto pravidlá neurčujú inak.

Aby sa nestávalo, že doba prenajatia ľadovej plochy, nebude postačovať na odohranie stretnutia, budú sa prísnejšie uplatňovať tieto pravidlá:

– trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry,
– rozhodca pri prerušenej hre hvizdom zvolá účastníkov na vhadzovanie a do piatich sekúnd vhodí puk do hry,
– ak sa mužstvo nedostaví včas na zápas (najneskôr 10 minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy) prehrá, kontumačne 5:0, uhradí doplatok za ľad a nemá nárok na vrátenie členského príspevku,
– puky zabezpečuje organizátor #VTAHL.

VII. SÚPISKA

Každý tím nahlasuje súpisku s počtom minimálne 15 až 25 korčuliarov + 1 brankár. Súpiska musí obsahovať meno, priezvisko a dátum narodenia. Súpisku je povinný každý tím dodať najneskôr do najbližšieho zápasu. Každý tím musí nastúpiť na zápas s minimálnym počtom 5 korčuliarov a 1 brankárom. Ak družstvo nemá k dispozícii 5 korčuliarov alebo brankára, zápas prehrajú kontumačne 0:5. Najneskôr do začiatku zápasu každého stretnutia zástupca družstva nahlási hráčov štatistovi s číslom dresu, ktorí skutočne nastupujú na najbližšie stretnutie (musí sa zhodovať so základnou súpiskou). Súpisku je možné dopĺňať do 31.12.2019. Kontrolu súpisky môže robiť navzájom každý manažér tímu pred zápasom, rozhodca, štatistka a člen vedenia.

VIII. VÝNIMKA NA SÚPISKE

Na súpiske tímu  musia byť označený hráči, ktorý majú udelenú výnimku prezídiom #VTAHL. Ženy môžu hrať v  VTAHL bez obmedzenia.
-3 hráči na súpiske nad 10 rokov od poslednej registrácie , ostatný hráči na súpiske musia mať nad 15rokov od poslednej registrácie.

IX. REGISTRÁCIA HRÁČA V #VTAHL

Prestupové obdobie trvá do 31.12.2019. Dovtedy je možné meniť a dopĺňať súpisku. Každý hráč, okrem udelenej výnimky, podpisuje čestné vyhlásenie, že nikdy nehral resp. nebol trénovaný a registrovaný v hokejovom klube ako žiak, junior, dorast či senior. V prípade preukázania opaku sa zaväzuje zaplatiť 500 EUR na účet ligy. Tento záväzok je vymáhateľný v súlade s platnom právnou legislatívou Slovenskej republiky. Na žiadosť prezídia je hráč povinný preukázať, že nebol a nie je registrovaným hráčom, napr. potvrdením z relevantnej inštitúcie (SZĽH).
Každý hráč udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely ligy, ak odmietne nie je pripustený hrať ligu.

X. PRAVIDLÁ & TRESTY

Platia hokejové pravidlá podľa ktorých sa hrajú všetky súťaže organizované SZĽH (nájdete ich aj tu: Pravidlá SZĽH) + pravidlo 601 – BEZKONTAKTNÝ HOKEJ. Niektoré ďalšie pravidlá špecifické pre #VTAHL
Pravidlo o zakázanom uvoľnení (icing) bude poľa pravidiel IIHF ako hybridný icing. Všetky rozhodnutia počas zápasu a diania pred ním, alebo po ňom budú v kompetencii rozhodcov stretnutia, ktorí dané tresty a okolnosti uvedú do zápisu o stretnutí
V prípade časového sklzu v zápase môžu rozhodcovia stretnutia po oboznámení kapitánov mužstiev upraviť výklad pravidla o zakázanom uvoľnení tak, aby bola hra plynulejšia. Ak časový sklz zapríčinilo jedno z mužstiev, rozhodcovia aplikujú takú úpravu, ktorá vzhľadom na vývoj zápasu nebude poškodzovať mužstvo, ktoré časový sklz nezapríčinilo
Strely príklepom nie sú povolené,
Je zakázaná tzv. hra do tela a narážanie zozadu predovšetkým pri mantineloch (posudzuje rozhodca)
Zakázané sú zákerné, surové zákroky a nešportové správanie
Pri vylúčení hráča nasleduje presilová hra podľa výšky trestu, nižší trest sa udeľuje dĺžke 2 minút a vyšší 5 minút. Pri vylúčení a udelení vyššieho trestu alebo osobného trestu hráč končí v danom zápase. O ďalšom dodatočnom treste rozhodne disciplinárna komisia.
Za verbálny alebo fyzický útok na rozhodcu (nie inzultácia) udelí rozhodca automaticky trest v hre a hráčovi bude udelená finančná pokuta minimálne vo výške 30€ a zákaz činnosti na 1 alebo 3 zápasy nepodmienečne, pri opakovanom verbálnom útoku bude hráč potrestaný suspendovaním do konca súťažnej sezóny. O výške pokuty rozhoduje disciplinárna komisia.
Akákoľvek inzultácia (napadnutie, opľutie a pod.) rozhodcu, časomerača, súperovho trénera, organizátora a činovníka ligy bude potrestaná vylúčením hráča do konca súťažného ročníka a povinnosťou zaplatiť pokutu 100 EUR inak bude doživotne vylúčený z #VTAHL.
S rozhodcom smie komunikovať len kapitán tímu, vo výnimočných prípadoch a so súhlasom rozhodcu aj jeho asistenti.
Disciplinárna komisia má možnosť podľa závažnosti jednotlivých priestupkov rozhodnúť o predĺžení trestu, najmä pri hrubých a/alebo úmyselných zákrokoch ohrozujúcich zdravie hráčov, a to aj v prípade ak nedôjde k žiadnemu zraneniu protihráča. Pri opakovanom porušení pravidiel v podmienečnom vylúčení disciplinárna komisia automaticky vylúči hráča z aktuálnej sezóny VTAHL. Každé vážne zranenie hráča na ľadovej ploche je Disciplinárna komisia povinná prerokovať a informovať o záveroch zástupcov mužstiev v Komisii #VTAHL najneskôr  do 48 hodín pred začiatkom zápasu, ktorého sa opatrenie môže dotknúť.
Pokiaľ tím predčasne ukončí sezónu a prestane nastupovať na zápasy, všetci hráči daného tímu dostanú zákaz činnosti v #VTAHL na nasledujúcu sezónu.

XI. NÁMIETKY

Námietku možno podať bezprostredne po zápase a doplniť do 24 hodín po ukončení zápasu, v ktorom je namietaná skutočnosť.

XII. OBMEDZENIA HRÁČOV

Profesionálni hráči a brankári  nemôžu figurovať na súpiske. V play off môže za hrajúci tím nastúpiť len brankár, ktorý bol v súlade s pravidlami VTAHL počas základnej časti zapísaný na súpisku daného tímu zverejnenú na webe VTAHL. Každého brankára pre playoff musí schváliť vedenie ligy. Tímy nahlasujú dvoch brankárov.
Za neprofesionálnych hráčov sa považujú aj hráči,  ktorí nastúpili naposledy v „žiackom“ zápase a odvtedy uplynulo minimálne 15 rokov. (napr. bývalý pätnásťročný deviatak musí mať dnes 30 rokov). Žiak pre potreby #VTAHL sa rozumie študent V. až IX. ročníka základnej školy. Hokejoví prípravkari sú povolení. Takéhoto registrovaného hráča môže mať klub v zápase iba troch, na súpiske troch.

Na overenie hráčov sa využíva elektronická matrika SZĽH, ale aj databázy na www.eurohockey.comwww.eliteprospect.com a tiež online štatistiky SZĽH . Na overenie môže byť použitá aj iná databáza, ak ju prezídium akceptuje.

Každý manažér klubu má právo vykonať kontrolu pred zápasom v šatni identitu hráčov, ktorí nastupujú na zápas.

Na overenie hráčov sa využíva aj tzv. Inštitút konfrontácie – ak traja bývalí spoluhráči tj. priami svedkovia, potvrdia pred prezídiom, že dotyčný hráč hral s nimi v klube ako registrovaný hráč, je to dostatočný dôkaz, že nemôže hrať. S týmto rozhodnutím prezídia musia súhlasiť všetky kluby # VTAHL, okrem dotknutého klubu, teda klubu na ktorého súpiske je. Dotknutému hráčovi musí byť daný priestor na vyjadrenie sa ešte pred rozhodnutím Komisie.

Ak sa relevantne preukáže, že na zápas nastúpil nepovolený hráč je zápas tímu, za ktorý nastúpil tento hráč skontumovaný 5:0 v neprospech tohto tímu a hráč je vylúčený z ligy. Námietku voči takémuto hráčovi je potrebné vzniesť do 48 hodín. Následne dokazovanie musí byť preukázané do 7 dní od tohto zápasu.

XIII. POKUTY A TRESTY ZA PORUŠENIE PRAVIDLA OBMEDZENIA HRÁČOV

Ak tím nastúpi na zápas s nepovoleným hráčom, potrestá sa kontumáciou každého zápasu, v ktorom hral nepovolený hráč a pokutou vo výške 500 EUR v prospech ligy. Prezidium #VTAHL môže rozhodnúť aj o vylúčení tímu z daného ročníka #VTAHL alebo o individuálnom treste pre zodpovednú osobu.

XIV. VÝSTROJ

Štart v stretnutí je hráčom povolený len v kompletnej hokejovej výstroji s výnimkou chráničov ramien a in-line nohavíc, na vlastné riziko. Prilba sa musí používať zapnutá v súlade s pravidlami SZĽH. Používanie ochrannej mriežky a plexiskla je na individuálnom zvážení každého hráča, vedenie ligy v rámci bezpečnosti, odporúča používať minimálne plexisklo. V prípade porušenia týchto nariadení sa to posudzuje ako nepovolená výstroj a hráč je potrestaný 2-minútovým trestom.

XV. OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE PLAYOFF #VTAHL

Play off začína bezprostredne po ukončení základnej časti. Do play off postupuje prvých osem tímov.
Pri nepárnom počte(7) bude iný systém, postúpia prvé štyri tímy a ďalšie tri tímy zahrajú o umiestnenie.
Hracie série sa vytvoria podľa umiestnenia tímov v základnej časti nasledovne:
1. vs. 8.
2. vs. 7.
3. vs. 6.
4. vs. 5.

Štvrťfinále sa hrá na dva víťazné zápasy, semifinále na tri a finále na štyri víťazné zápasy.

Brankári tímov v playoff nesmú mať žiadnu profesionálnu hokejovú minulosť a nesmú hrať za žiadny iný tím ani po vypadnutí svojho materského tímu. Každý tím nahlási dvoch takýchto brankárov.

ORGÁNY #VTAHL

KOMISIA #VTAHL

Komisia má toľko členov, koľko je klubov v #VTAHL. Každé družstvo vymenuje svojho zástupcu do komisie. Komisia súťaže je rozhodovacím orgánom pre tvorbe pravidiel amatérskej hokejovej ligy. V rámci svojej pôsobnosti prijíma uznesenia, ktoré sú záväzné pre všetky družstvá a hráčov. Komisiu súťaže tvorí aktuálne 7 členov, pričom každé družstvo disponuje v komisii súťaže jedným hlasom.

Komisia súťaže sa v dohodnutých termínoch stretáva na zasadnutiach ohľadom pravidiel a činnosti ligy. Zasadnutie komisie môže zvolať ktorýkoľvek člen komisie, pričom musí na neho pozvať všetkých členov komisie a členov prezídia ligy. Prezident disponuje pri hlasovaní dvoma hlasmi, viceprezidenti a manažéri tímov jedným hlasom.

Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sú uvedené tieto údaje: dátum zasadnutia, mená prítomných, záležitosti, výsledky hlasovania.

PREZÍDIUM #VTAHL

Prezídium #VTAHL organizuje ligu, jednotlivé zápasy a s tým súvisiace činnosti. V súčastnosti má 5 členov:

Prezident #VTAHL
Viceprezident za #VTAHL
Viceprezident za rozhodcov
Viceprezident pre kontrolnú činnosť hráčov

Prezídium #VTAHL vystupuje v mene #VTAHL dovnútra. Dbá na zabezpečenie optimálnych hokejových podmienok pre jednotlivé tímy. Tvorí ho prezident #VTAHL a jeho zástupcovia – viceprezidenti #VTAHL. Všetci sú zároveň členmi Komisie #VTAHL, v ktorej majú tak ako jednotliví zástupcovia družstiev hlasovacie právo.

PREZIDENT #VTAHL

Prezident #VTAHL je riadiacim, výkonným a štatutárnym orgánom ligy. Vystupuje v mene #VTAHL navonok. Zodpovedá za celkový chod a činnosť ligy, marketing, partnerov a má hmotnoprávnu zodpovednosť. Štatutárne právo môže delegovať na svojho zástupcu len v písomnej forme.

VICEPREZIDENT #VTAHL

Viceprezident #VTAHL je zástupca prezidenta #VTAHL. Zástupcovia/viceprezidenti môže byť viacerí. Počet určí Komisia #VTAHL. V súčasnosti sú traja a spoločne s prezidentom tvoria prezídium ligy.  Jedného zástupcu má #VTAHL a jedného zástupcu majú rozhodcovia. Tretím viceprezidentom je  viceprezident #VTAHL pre kontrolnú činnosť hráčov.

Viceprezident #VTAHL za ROZHODCOV je členom prezídia, háji záujmy ligy a súčasne zastupuje rozhodcov. Zbiera pripomienky, návrhy a podnety od rozhodcov a klubov, ktoré predkladá Prezídiu #VTAHL. Je oprávnený komunikovať a vysvetľovať zástupcom klubov a rozhodcom jednotlivé pravidlá ligy či pokyny prezídia #VTAHL. Plní úlohy určené prezídiom a prezidentom ligy.

Viceprezident #VTAHL pre KONTROLNÚ ČINNOSŤ hráčov je členom prezídia, háji záujmy ligy a súčasne zastupuje hráčov. Zbiera pripomienky, návrhy a podnety od hráčov a klubov, ktoré predkladá Prezídiu #VTAHL. Je oprávnený kontrolovať hráčov v jednotlivých databázach. Komunikuje a vysvetľuje zástupcom klubov, prezídiu predkladá jednotlivé zistenia a porušenia pravidiel zo strany hráčov. Plní úlohy určené prezídiom a prezidentom ligy.

ROZHODCA #VTAHL

Stretnutia budú rozhodovať vyškolení rozhodcovia, ktorí disponujú pre výkon funkcie hokejového rozhodcu platnou licenciou.
Rozhodca musí mať na sebe rozhodcovský dres.
Rozhodca musí byť vystrojený píšťalkou, prilbou.
Rozhodcovia všeobecne zodpovedajú za celý zápas a vyhotovujú zápisnicu zo stretnutia.

Hlavný rozhodca počas zápasu vykonáva najmä tieto činnosti:

uznáva regulárne góly
diktuje štatistovi strelcov a asistentov gólov
ukladá hráčom a diktuje štatistovi tresty za priestupky voči pravidlám
vhadzuje puk na začiatku každej časti hry, po každom dosiahnutom góle a prerušení hry
Rozhodcovia musia posudzovať priebeh hry podľa platných pravidiel ľadového hokeja. Rozhodcovia po zápase zápis skontrolujú a podpíšu. Zápis podpisujú aj zástupcovia klubov.
Rozhodca je nespôsobilý, ak pred alebo počas zápasu požije alkoholické nápoje alebo iné omamné a psychotropné látky, jedy alebo prekurzory, ktoré podstatne ovplyvňujú jeho výkon. Takýto rozhodca bude okamžite odvolaný zo stretnutia a riešený výborom #VTAHL.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA #VTAHL

O závažnejších priestupkoch, porušeniach pravidiel a trestoch podľa týchto pravidiel #VTAHL rozhoduje disciplinárna komisia. Jej uznesenia sú záväzné a sú zverejnené na webovej stránke www.????

Disciplinárnu komisiu tvorí:

jeden z rozhodcov, ktorý sa zúčastnil daného zápasu
viceprezident #VTAHL za Rozhodcov
viceprezident #VTAHL pre kontrolnú činnosť
prezident #VTAHL
ďalšie osoby, ktoré prezídium pozve do komisie ad hoc

UPOZORNENIE

#VTAHL je v plnej miere amatérska a každý zo zúčastnených zodpovedá za svoje vlastné zdravie a vlastné konanie. Za prípadné úmyselné aj neúmyselné zákroky z nedbanlivosti nenesie zodpovednosť ani Výbor #VTAHL ani rozhodca, a preto by sa jednotlivé zákroky môžu kvalifikovať ako úmyselné ublíženie na zdraví v zmysle platnej legislatívy SR.

Vedúci každého družstva bol oboznámený s pravidlami a svojim súhlasom sa v mene celého družstva zaväzuje dodržiavať pravidlá fair-play. Vedúci družstva nesmie byť osoba, ktorej konanie poškodzuje ciele a záujmy ligy alebo samotné ligové tímy. Vedenie ligy môže  kedykoľvek takúto osobu vylúčiť natrvalo z ligy.  Zároveň berie každý hráč na vedomie, že v prípade ublíženia na zdraví, alebo iných udalostí (úrazov), nesie každý účastník svoju vlastnú zodpovednosť v súlade s platnou slovenskou legislatívou a je si vedomý, že môže čeliť prípadnej súdnej žalobe v občianskoprávnom, resp. trestnoprávnom konaní.

ZÁSTUPCOVIA TÍMOV ZARUČIA, ŽE VŠETCI HRÁČI V VTAHL BUDÚ OBOZNÁMENÍ S TÝMITO PRAVIDLAMI
  • info
  • hcbulls@hcbulls.sk
  • +421 918 989 838
  • Adresa
  • HC Bulls Vranov,
  • Mlynská 1346,
  • Vranov nad Topľou, 093 01

© Copyright 2024 | CREA:THINK STUDIO