Výchovný proces HC BULLS

PROFIL ŠKOLY, VÍZIA A ŠPORTOVÉ TRIEDY

Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou

Profil školy

Poslaním našej školy je poskytnúť základné vzdelanie každému žiakovi s dôrazom na rozvoj jeho osobnosti, na prepojenie a uplatniteľnosť naučeného so skutočným životom, s dôrazom na výchovu morálneho, zodpovedného človeka vychovaného v duchu porozumenia a tolerancie, ochotného sa ustavične vzdelávať, riešiť problémy a tvorivo k nim pristupovať. Výsledkom nášho snaženia má byť vzdelaný, tvorivý, sebavedomý žiak so zodpovedným správaním.

Škola ponúka učebný program, sústavne zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvára podmienky na jeho naplnenie. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú na týchto atribútoch: znalosť, odbornosť, kvalita vzťahov, tvorivosť, napredovanie každého jednotlivca, pozitívna pracovná klíma. Harmónia, tolerancia a súlad môžu posunúť kvalitu školy dopredu. Chceme byť aktívnou vzdelávacou inštitúciou, v ktorej podstatou je silný vzťah spolupráce, miestom kde tvorivosť nebude tlmená alebo stagnujúca, ale stimulovaná a bude podporovať vývoj.

Myšlienky týkajúce sa modernizácie vyučovania sú u nás aktuálne a opodstatnené. Zmena pedagogického myslenia sa prejavuje v inovatívnych formách a metódach, v prístupe k žiakom, v celkovom chápaní vyučovacej hodiny. Tá už nie je len miestom monológu učiteľa, ale dynamickým vzdelávacím prostredím, kde má žiak možnosť pýtať sa, svoje myšlienky vyjadrovať, navrhovať, prezentovať. Predmetové komisie sa stali miestom, kde sa učitelia informujú o nových formách a metódach práce, inšpirujú sa, prezentujú projekty, ktorých cieľom je modernizácia vyučovacieho procesu.

Vízia školy

Prvoradým poslaním školy je výchovno-vzdelávací proces, ktorý je daný Štátnym vzdelávacím programom a doplnený o vlastný Školský vzdelávací program. Vzdelávanie je neoddeliteľne späté s mimoškolskými aktivitami a podmienené ekonomickými, personálnymi a materiálnymi podmienkami školy. Nosnou myšlienkou dlhodobého smerovania, rozvoja a napredovania je vízia školy, akou sa chceme stať: „Centrum moderného vzdelávania, športu a kultúry.“ Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu musí byť formovanie harmonickej slobodnej ľudskej osobnosti s poznaním si svojich práv a povinností, ktorá je schopná uplatniť sa v reálnom živote. Teda človeka všestranne pripraveného nielen po vedomostnej stránke, ale človeka ľudského.

Systém športových triedy so zameraním na ľadový hokej

Mgr. Marek Cerula

Systém športových tried so zameraním na ľadový hokej a krasokorčuľovanie  je snahou vedenia Základnej školy Bernolákova ulica 1061 vo Vranove nad Topľou a HC Bulls Vranov nad Topľou skvalitniť a rozšíriť ponuku študijných a športových možností pre žiakov z mesta Vranov nad Topľou i blízkeho okolia. Zámer vhodne dopĺňa koncepciu školy, ktorá má primerane vybudované materiálno-technické podmienky. Otvorenie športových tried korešponduje s plánom HC Bulls Vranov podporovať systematicky detský a mládežnícky šport, konkrétne ľadový hokej a krasokorčuľovanie, ako celospoločenský fenomén v podmienkach mesta Vranov nad Topľou.

Momentálne škola v spolupráci s partnerom HC Bulls Vranov vytvára kvalitné podmienky pre vzdelávanie a športovú prípravu so zameraním na ľadový hokej a krasokorčuľovanie v športových triedach v prvom, druhom, piatom a šiestom ročníku a v treťom ročníku v triede s rozšíreným vyučovaním TSV so zameraním na ľadový hokej. Perspektívne chceme spoločne vytvoriť systém športových tried v 1. – 9. ročníku s postupným prepojením na strednú školu. V športových triedach pribudol vyučovací predmet športová príprava na ľadový hokej, ktorý vedú kvalifikovaní tréneri ľadového hokeja. Žiaci našej školy majú zabezpečené tréningy v STD Aréne počas vyučovania i v poobedňajšom čase každý pracovný deň. Počas víkendov HC Bulls Vranov je zapojený v súťaži SZĽH žiakov 3., 5. a 6. ročníka, ktorí sa počas roka zúčastňujú jednotlivých zápasov a turnajov doma i mimo mesta Vranov n/T.

  • info
  • hcbulls@hcbulls.sk
  • +421 918 989 838
  • Adresa
  • HC Bulls Vranov,
  • Mlynská 1346,
  • Vranov nad Topľou, 093 01

© Copyright 2024 | CREA:THINK STUDIO