HC BULLS

PRÍSPEVKY ŽIAKOV

Informácia o spôsobe úhrady príspevkov na rozvoj telesnej aktivity a športovej výkonnosti v hokeji

Príspevky na rozvoj telesnej aktivity a športovej výkonnosti v hokeji sa týkajú obdobia

od 01. septembra bežného roka do  31. mája nasledujúceho roka

Mesačná výška príspevku je 25 EUR/žiak a týka sa nasledovných skupín žiakov:

  • od 3. ročníka ZŠ,
  • od 2.ročníka ZŠ, ktorí nastupujú v súťaži už za 3 ročník.

V prípade, ak má žiak v klube súrodenca/ov je príspevok súrodenca znížený o 50 % t.j.12,50 €/žiak-súrodenec.        

Príspevky prosíme uhrádzať bezhotovostne na účet nášho občianskeho združenia, a to najneskôr do 10-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Z dôvodu neúčasti na aktivitách sa príspevok nevracia.

č. účtu: IBAN: SK17 7500 0000 0040 2624 8192

variabilný symbol: mesiacrok (napr.92018)

Dôležité: do poznámky prosím uvádzať: Meno a priezvisko dieťaťa

  • info
  • hcbulls@hcbulls.sk
  • +421 918 989 838
  • Adresa
  • HC Bulls Vranov,
  • Mlynská 1346,
  • Vranov nad Topľou, 093 01

CREA:THINK studios © 2020. All Rights Reserved.