Pokyny

Pokyny pre návštevníkov zimného štadióna v STD Aréna počas verejného korčuľovania

1. Korčuľovanie na ľade je na vlastnú zodpovednosť návštevníka

2. Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach

3. Samostatne na ľadovú plochu môžu vstupovať len osoby od 6 rokov

4. Na ľadovú plochu nie je povolený vstup osobám:

 • chorým
 • pod vplyvom alkoholu
 • pod vplyvom omamných a psychotropných látok

5. Korčuľujúci je povinný riadiť sa pokynmi dozorcu

6. Pravidlá korčuľovania:

 • počas verejného korčuľovania dodržiavať prikázaný smer korčuľovania
 • pri každom začatí verejného korčuľovania je určený smer proti smeru hodinových ručičiek
 • zmeny smeru korčuľovania sa vykonávajú na pokyn dozorcu
 • pri nerešpektovaní prevádzkového poriadku, prípadne pokynov dozorcu, môžu byť osoby vykázané z ľadovej plochy
 • prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy ani za odložené veci

7. Na ľadovej ploche je zakázané:

 • naháňať sa
 • podrážať ostatných korčuľujúcich
 • korčuľovať proti určenému smeru
 • hádzať sneh
 • skákať cez mantinel
 • sedieť na mantineli
 • jesť a piť
 • používať hokejku, puk, loptičku
 • znečisťovať ľadovú plochu
 • vstup na ľadovú plochu počas úpravy ľadu
 • ohrozovať bezpečnosť ostatných návštevníkov a poškodzovať zariadenie štadióna

8. Dodržiavajte poriadok a čistotu

9. Pri plnom obsadení klziska je prevádzkovateľ oprávnený klzisko uzatvoriť a prerušiť vstup dovtedy, pokiaľ sa plocha klziska neuvoľní

10. Návštevníci sú povinní dodržiavať prevádzkovú dobu a pri ukončení korčuliarskeho bloku  opustiť ľadovú plochu po upozornení dozorcom

11. Nie je povolené zdržiavať sa na ľadovej ploche mimo prevádzkovej doby.

POZOR!!!
!!! sleduj rozpis ľadovej plochy !!!

Počas sviatkov a školských prázdnin korčuľovanie pre verejnosť podľa rozpisu.

Korčuľovanie pre verejnosť v čase podľa rozpisu ľadovej plochy.

Brúsenie korčúľ: denne v čase prevádzky podľa rozpisu ľadovej plochy

 

Cena: 2€

Nové korčule:4€